1948 Harley-Davidson Panhead Chopper


 

1948 Harley-Davidson "Panhead" Old School Chopper

 

1948 Harley-Davidson "Panhead" Old School Chopper

 

 

 

www.dougschmittantiques.com